RTF Regensburg-Pilsen-Regensburg

12.  RTF Regensburg-Pilsen-Regensburg

24./25.08.2024, 360 km, 3800 HM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download Flyer (PDF):  Flyer RTF 2024.pdf